INFORMATION
ALGEMENE VOORWAARDEN / TERMS AND CONDITIONS

Artikel 1. Toepasselijkheid
[1.1] Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
[1.2] Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
[1.3] Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
[1.4] Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
[1.5] Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriele schade.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
[2.1] Alle aanbiedingen van Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn zijn vrijblijvend en Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of wijziging van calculatie of inkoopprijs voor Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn noodzakelijk is geworden.
[2.2] Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn. Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn dit zo snel als dit voor Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn mogelijk is mee.
[2.3] Een aantal van de producten (zoals specifieke opdrachten, voor u op maat, kleur of naam gemaakt) wordt aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
[3.1] De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
[3.2] Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling per bank dan wel per vooruitbetaling via IDEAL of PAYPAL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuur- of opdrachtdatum.
[3.3] Betaling kan geschieden per vooruitbetaling per bank of per vooruitbetaling via IDEAL of PAYPAL. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn.
[3.4] Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn bent u een bedrag van twintig euro aan administratiekosten verschuldigd en indien Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
[3.5] Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
[3.6] Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn.
[3.7] Niet betaalde goederen blijven eigendom van Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn Deze mogen door de besteller niet vervreemd, gebruikt of anderszinds beschadigd worden en dienen verzekerd te worden tegen alle van buiten komende onheilen. Niet betaalde goederen kunnen door Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn opgeeist worden als borgstelling voor betaling onverminderd het recht van Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn om alle kosten hiervoor genoemd op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 4. Levering
[4.1] De door Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
[4.2] De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
[5.1] De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
[6.1] U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
[6.2] Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn de keuze de desbetreffende producten na retournering daarvan (zie ook artikel 6.4) te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
[6.3] Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Verder zijn ook alle voorwaarden genoemd in artikel 6.4 van toepassing.
[6.4] Indien na overleg met Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn wordt overgegaan tot een retourzending, dan moet deze in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd en voldoende ingepakt worden opgestuurd aan Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, dan zijn de eventueel gemaakte extra kosten voor u. Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn houdt zich het recht voor ongefrankeerde zendingen te weigeren.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
[7.1] Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn, of tussen Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn, is Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn.

Artikel 8. Overmacht
[8.1] Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
[8.2] Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
[9.1] Indien één (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
[9.2] Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
[10.1] Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
[10.2] Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin Liquid Skateboards, danwel Mohshuhn haar hoofdvestiging heeft.